Brist på läkare

Efterfrågan på läkare är stor i Sverige, särskilt när det gäller specialistläkare. Socialstyrelsen indikerar att Sverige är beroende av läkare från utlandet med utbildning utanför Sverige, särskilt när det gäller allmänläkare och psykiatrer. Sverige är på tredje plats i Europa gällande läkartäthet. Socialstyrelsens rapport 2016 med siffror gällande tillgång och efterfrågan på vårdpersonal 2013 indikerar att förekomsten av yrkesverksamma läkare inte är tillräcklig trots att läkarantalet ökat med tio procent 2013 jämfört med 2008. År 2013 var 73 procent av alla läkare och 96 procent av läkare över 45 år specialiserade.

Sverige på tredje plats när det gäller läkartäthet

På samma gång som Sverige är på tredje plats i EU/ESS- området gällande läkartätheten är ökningen av vårdpersonal inte i proportion till varandra. Till exempel, läkare som är mest specialiserade och har längst utbildningstid har ökat snabbare än sjuksköterskorna under 2000-talet. fortsatt brist på specialistläkare i Sverige är ett allvarligt fenomen, som kan få allvarliga konsekvenser. Medelåldern för specialistläkare är hög och fram till år 2018 förväntas antalet pensionsavgångar öka. År 2013 var 47 procent av de läkare som var sysselsatta inom hälso- och sjukvården kvinnor. Jämfört med männen i samma ålder visar siffrorna att fler kvinnor över 45 år arbetade deltid.

Läkarutbildning – höga antagningskrav

Läkarutbildning är en utbildning med höga antagningskrav. Dels så räknas gymnasiebetygen och dels räknas resultatet på högskoleprovet. Högskoleprovet ger en möjlighet till dem som inte har så höga gymnasiebetyg att komma in på utbildningen. Många unga bestämmer sig att studera utomlands på grund av det råder stor konkurrens om platserna på läkarutbildningarna i Sverige. Efterfrågan på läkare är stor i Sverige, särskilt specialistläkare. Samtidigt är Sverige på tredje plats i EU/ESS- området när det gäller läkartäthet. Socialstyrelsens rapport visar att tillgången av yrkesverksamma läkare inte är tillräcklig trots att läkarantalet ökat. Läkarna som har längst utbildningstid och är mest specialiserade har ökat mycket mer än till exempel sjuksköterskorna under 2000-talet.

litepress