Misstro mot läkare

Missnöjet med läkare är stor i Sverige mycket beroende på brister i bemötandet från läkare och annan vårdpersonal gör att tilliten till sjukvården brister. Något som framkommer i EU-undersökning en: Patientsäkerhet och vårdkvalitet.

I undersökningen framkommer att många personer eller deras anhöriga upplevt problem i kontakt med sjukvården. Det handlar om allt från felbehandling till att felaktiga mediciner förskrivits med mera. Sverige sticker ut i det avseendet då omkring dubbelt så många svenskar (53 procent) jämfört med EU-genomsnittet (27 procent) uppgivit att vårdtillfället givit dem en negativ upplevelse.

Läkarmissar
Direkta grava vårdmissar som rapporteras i media bidrar naturligtvis till att misstron och missnöjet med läkare och vården ökar. Bristande kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor samt annan vårdpersonal är en bidragande orsak till vårdmissar liksom bristande kunskaper hos vårdpersonalen oavsett de är läkare, sjuksköterskor eller paramedicinare. Dessa vårdmissar kan leda till livstragedier som för den för de som drabbas av vårdmissar. Som exempel kan nämnas den höggravida kvinna som sökte vård då hon inte kände några fosterrörelser. Vid ankomsten till sjukhusets förlossningsavdelning gjordes en så kallad CTG-undersökning. Densamma visade att fostret var vid liv. Själva CTG-mönstret avvek dock från det normala. Trots det tillkallades inte den ansvariga förlossningsläkaren direkt. Tragedin blev ett faktum då fostret dog i kvinnans mage kort efter ankomsten till sjukhuset.

Alkohol & droger
Att läkare arbetar då de är påverkade av alkohol eller droger, spär naturligtvis på missnöjet och misstron till dem. Vem har förtroende för en läkare som osar alkoholångor?

Man kan med fog fråga sig hur det överhuvudtaget är möjligt att en läkare kan arbeta på en akutmottagning under flera timmar, då han var alkohol- och sannolikt även narkotikapåverkad. Personalen larmade polis då läkaren genomfört ett alkotest som var positivt. Händelsen utgör ett grovt tjänstefel och torde strida mot läkaretik och vedertagen god läkarsed.

Direkta övergrepp
Fallet med plastikkirurgen som först sövde och därefter våldtog sina patienter utsatte sina offer för direkt livsfara. Rapporteringen av den typen av övergrepp bidrar naturligtvis till att gemene man ifrågasätter patientsäkerheten vid landets privata kliniker.

Prickade läkare hängs ut
Direkta vårdmissar och oetiska och direkt ansvarslösa incidenter som den med den påverkade läkaren och den oetiske plastikkirurgen som inte endast utsatte sina patienter för livsfara utan även utförde grova våldtäkter, kan leda till att de läkare som prickas kan komma att hängas ut på den kontroversiella internetsajten Lexbase.

Något som kan vara bra att känna till för alla läkare som är måna om den status som kommer av otadlighet under läkaryrkets utövande. Dessa bör i allt avstå från att skydda de av sina kollegor som uppenbarligen brister i etik, moral och därmed god läkarsed.

Misstro mot läkare 1

litepress